ooe@spu.ac.th

ooe@spu.ac.th

(+66) 2-561 2222

(+66) 2-561 2222

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การสร้างวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC (VideoX-Thai)

การสร้างวิดีทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC (VideoX-Thai)

 • หน่วยงานที่พัฒนา: KMUTT
 • วันเปิดเรียน: 1 ตุลาคม 2563
 • วันเปิดลงทะเบียนเรียน: 1 ตุลาคม 2563
 • รูปแบบการเรียนรู้: การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้: 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

รายวิชา VideoX เป็นการแนะนำกระบวนการในการสร้างวิดีโอสำหรับระบบ Thai MOOC หลังจากการเรียนรู้วิชานี้แล้วคุณจะสามารถแยกแยะถึงการผลิตวิดีโอที่ดีและทำการติดตั้งบนรายวิชาบนระบบ Thai MOOC ได้ โดยทราบหลักการในการจัดแบ่งเนื้อหาและนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นด้วยการถ่ายทำด้วยกล้อง สร้างแผนการผลิตวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระยะเวลาและทรัพยากรและความสามารถของทีมงานอย่างเหมาะสม สามารถแยกแยะถึงกระบวนการหลักที่ใช้ในการผลิตวิดีโอ เข้าใจว่าแต่ละวิธีมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ด้านเทคนิค ด้านกายภาพและการเดินทาง และนำสิ่งที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นมาเพื่อสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพดี และสร้างความน่าสนใจด้วยเทคนิคการปรับแต่งภาพและวิดีโอ

 • LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ (Use) ในการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้
 • LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) กระบวนการในการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้
 • LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้าง (create) เนื้อหาสำหรับการผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้
 • LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าถึง (Access) การผลิตสื่อออนไลน์สำหรับระบบ Thai MOOC ได้

 • Introduction
 • ขั้นตอน Pre-Production
 • ขั้นตอน Production
 • ขั้นตอน Post-Production
 • ขั้นตอน Delivery
 • แหล่งความรู้เพิ่มเติม
รายวิชานี้เหมาะสำหรับผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือทีมงานที่ทำหน้าที่ผลิตสื่อในรายวิชาสำหรับใช้ในระบบ www.ThaiMOOC.org

 • การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้
 • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้