ooe@spu.ac.th

ooe@spu.ac.th

(+66) 2-561 2222

(+66) 2-561 2222

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน | Career Preparation for Road Freight Transport

การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน | Career Preparation for Road Freight Transport

 

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชา “การเตรียมพร้อมเพื่ออาชีพการขนส่งสินค้าทางถนน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์”  นี้  ผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (3.30 ชั่วโมงสื่อ)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน
 2. ผู้เรียนสามารถจำแนกวิธีการของสมรรถนะที่จำเป็นในงานขนส่งสินค้าทางถนนที่เกี่ยวกับการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ปฏิบัติการขนส่งสินค้า การควบคุมการขนส่งสินค้า กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายการขนส่งสินค้าทางถนน การดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้าทางถนน การออกแบบการขนส่งสินค้าทางถนน การวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับในการขนส่งสินค้าทางถนน

เนื้อหา

 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1 – การรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 2 – การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 3 – การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 4 – การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 5 – กระบวนการปฎิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 6 – การดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 7 – การออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 8 – การการวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 9 – การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนน
 • ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 10 – บทสรุป

เกณฑ์การวัดผล

 1. ตกลงรับเงื่อนไขรายวิชา (Course Agreement) 5 คะแนน
 2. กิจกรรมประเมินตนเอง (Checklist) 5 คะแนน
 3. แบบทดสอบหลังชั่วโมงเรียนรู้ (Post-Test) 30 คะแนน
 4. แบบทดสอบประมวลความรู้รายวิชา (Comprehensive Quiz) 30 คะแนน
 5. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 30 คะแนน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้


คณาจารย์ผู้สอน

Aj New

อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกูล

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 Aj Tharinee

Aj Wanwisa

อาจารย์ วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อาจารย์  ดร.ฉัตรชัย ราคา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

Aj Chatchai
Aj Suwat

อาจารย์ สุวัฒน์ จรรยาพูน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

อาจารย์ ศิระ สัตยไพศาล

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 Aj Sira

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (3.30 ชั่วโมงสื่อ)

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ :

– 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

– เรียนแบบออนไลน์ 100%

– เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ประเภทของการเรียนในรายวิชา :

เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

คำอธิบายเพิ่มเติม : 

– เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)

– ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้

– แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก

– รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้

ค่าธรรมเนียมการเรียน :

– ไม่มี

สื่อการเรียนรู้ :

วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาหลักของสื่อการสอน :

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :

ระดับเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :

คุณสมบัติผู้เรียน :

เป็นผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาของรายวิชา

รายวิชานี้เหมาะสมกับ : 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี) :ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ประมวลรายวิชา : 

ประมวลรายวิชา (PDF)

 


 

 

 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

 

 

https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

 

Office of Online Education at SPU

 

CC-BY-NC-SA