ooe@spu.ac.th

ooe@spu.ac.th

(+66) 2-561 2222

(+66) 2-561 2222

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview of Creating an edX Course)

การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview of Creating an edX Course)

 • หน่วยงานที่พัฒนา: Thai MOOC
 • วันเปิดเรียน: 1 ตุลาคม 2563
 • วันเปิดลงทะเบียนเรียน: 1 ตุลาคม 2563
 • จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้: 2 ชั่วโมงการเรียนรู้
 • รูปแบบการเรียนรู้: การเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายวิชานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายวิชาเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการวางแผน ไปจนถึงการออกแบบและการผลิตรายวิชา MOOC ด้วยระบบ Thai MOOC ผ่านเว็บไซต์ www.ThaiMOOC.org

 • LO1 : ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ (Use) ในการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้
 • LO2 : ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) กระบวนการในการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้
 • LO3 : ผู้เรียนสามารถสร้าง (create) เนื้อหาสำหรับการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้
 • LO4 : ผู้เรียนสามารถเข้าถึง (Access) การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ได้

 • บทที่ 1 การแนะนำรายวิชากับผู้สนใจ
 • บทที่ 2 การเริ่มต้นสร้างรายวิชา
 • บทที่ 3 การกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนและการตัดเกรด
 • บทที่ 4 การเตรียมการสอนออนไลน์
 • บทที่ 5 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 • แหล่งความรู้เพิ่มเติม
รายวิชานี้เหมาะสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทีมงานที่ทำหน้าที่จัดการรายวิชาในระบบ www.ThaiMOOC.org หรือผู้สนใจทั่วไป

 • การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้
 • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้